"శృంగార శివగంగ"

అమావాస్య రోజు శివాలయంలో నిద్రచేస్తే సంకట హరణమని, ఆరోగ్యం సిద్ధించి అడ్డ

Read More

కావ్యం అంటే ఏమిటి,దాని ప్రయోజనం

ఆంగ్లంలో కావ్యం, కవిత్వం అనే పదాలు సామాన్యంగా ఒకే అర్థంలో వాడబడుతూండటం గ

Read More